I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til endret reguleringsplan for del av Ingdal ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning sak 27/21.

Planområdet ligger nord for fv 710 og øst for utløpet Ingdalselva. Planen viser arealbruk med bestemmelser.

Plandokumentene er lagt ut i planregisteret:

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 15.05.2021.