Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 14. april 2021, sak 66/21 å legge forslag til ny reguleringsplan for Berganeset i Lensvik ut til offentlig ettersyn. Planområdet har tidligere inngått i Reguleringsplan for Lensvik industriområde.

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsetableringer i området.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 30. mai 2021