I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Områdeplan for kvartalet Orkdalsveien, Willmans vei, Søster Signes vei og J.O. Rømmesmos vei ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg Forvaltning 17. mars 2021.

Planområdet omfatter kvartalet som er avgrenset av Orkdalsveien, Willmans vei, Søster Signes vei og J.O. Rømmesmos vei i Orkanger Sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av nytt kombinert nærings- og boligbygg på eiendommen gnr. 5 bnr. 11. Dagens næringsbygg skal rives. Resten av kvartalet skal reguleres til boliger, kombinert formål med bolig/ forretning/ kontor og tilhørende anlegg med krav om detaljregulering som er satt i bestemmelsene til områdeplanen.

Dokumenter i saken:

Oppdatert 26. mars:
Dokumentet med planbestemmelser er oppdatert i planregisteret grunnet mangler ved forrige versjon.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@orkland.kommune.no eller Orkland kommune, Postboks 82, 7301 Orkanger innen 15. mai 2021.