Kommunestyret vedtok i møte 20.5.2020 å legge forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 og planstrategi for perioden 2020-2023 ut til offentlig ettersyn.

Samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for orklandsamfunnet og kommunen som organisasjon.

Planstrategien er en drøfting og anbefaling av hvilke planer som skal utarbeides og revideres i denne kommunestyreperioden.

Les mer:

Her kan du også laste ned dokumentene i pdf-format

Merknader/innspill:

Merknader/innspill til plandokumentene rettes til postmottak@orkland.kommune.no
eller Orkland kommune, postboks 82, 7301 Orkanger innen 15. september 2020