I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for eiendommen 522/2 Håkkåslåtton ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 1.4.2020, sak 37/20.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for veg fram til hyttetomter. Det er også regulert inn ei ny tomt og åpnet for ett uthus i LNFområdet.

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut i kommunens planregister:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger eller aller helst på e-post til postmottak@orkland.kommune.no innen 6.6.2020 (6 uker fra
avisannonse)

Spørsmål?

Ta eventuelt kontakt Ingrid Voll på tlf 951 38 280 eller ingrid.voll@orkland.kommune.no

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

håkkåslåtton_kart.jpg