I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Stubban boligområde, gnr. 53/2, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 17.3.2021, sak 38/21.

Planområdet for boligformål er på ca. 60 daa, mens et areal på gnr. 53/4, ca. 18 daa, er regulert til deponiområde for rene masser fra boligfeltet.  Deponiområdet skal deretter benyttes til landbruk. Planen viser adkomstveger, lekeplasser og grøntareal. Adkomst skal skje fra fv. 6490 Monsetjårveien og via privat skogsbilveg. Plankart i målestokk 1:2000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i planregisteret:

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 19.5.2021