I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Resdalen hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 21.4.2020, sak 63/20.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor. Hensikten med planarbeidet er nye hyttetomter med veier.

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser og planbeskrivelse er lagt ut i planregisteret:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Orkland kommune, postboks 83 7301 Orkanger innen 13.6.2020. Send gjerne som e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

resdalen_hyttefelt_kart.png