Detaljregulering for Bjørlihaugen steinbrudd, gnr/bnr 161/1, 162/1 i Svorkbygda, legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 9.12.2020, sak 208 /20, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens steinbrudd mot nord og nordøst med ca. 24 dekar. Totalt reguleringsområde er på ca. 90 daa, og omfatter også adkomstveg som berører gnr./bnr.162/1. Adkomst er fra Meåsvegen.

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i kommunens planregister:

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 8.2.2021