Detaljregulering for Bastian hyttefelt, gnr/bnr 449/1 og 229/2, med adkomst fra Sæterdalsveien, legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 16.9.2020, sak 138 /20, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for flere hyttetomter og helårsveg til alle hyttetomter.

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i kommunens planregister:

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 8.2.2021.