Fra og med tirsdag 2. juni blir det normale åpningstider for alle barnehagene i Orkland kommune. Samtidig går man tilbake til organisering i ordinære avdelinger. Fra samme tidspunkt blir det også normal organisering og åpningstider for 1. til 4. klasse i skolene og SFO.

Nærmere informasjon for den enkelte skole og barnehage vil bli sendt ut til foreldre innen fredag. Planlegging og tilrettelegging er allerede i gang. Orkland kommune har i prosessen vært i dialog med Fylkesmannen om normalisering av åpningstider for barnehagene og 1. til 4. skoletrinn.

Smittevernstiltak fortsetter som før

Eksisterende tiltak som forsterket renhold, distanse, hygiene, rutiner for henting/levering, inndeling av uteområde, mest mulig aktivitet ute og at de som har forkjølelsessymptomer holder seg hjemme opprettholdes uten endringer. Veilederne for smittevern blir fortsatt førende for aktiviteten i skoler og barnehager. Risikoutsatte barn skal fortsatt ha eget tilbud.

Fra og med 2. juni skal alle barna skal ha med seg matpakke til barnehagen og skolen. Det anbefales matpapir og pose slik at det kan kastes etterpå. Det skal ikke betales kostpenger.

Vurderes som trygt

Det er nå 7 uker siden forrige positive prøve i Orkland kommune. Det er heller ingen nye positive prøver i nabokommunene. Dette gjør at smittepresset er veldig lavt i vårt område. Nasjonale tall viser at det er svært få positive prøver for små barn. Erfaringen så langt viser også at barn ikke er like smittsomme som voksne.

Når vi i tillegg ser at det er ytterst få av barna som blir alvorlig syk av Covid-19 så vurderes normaliseringen i skole og barnehage som trygg.

Samfunnet normaliseres

På fritiden ser vi at det åpnes opp for stadig flere aktiviteter og det tillates større grupper. Selv om vi øker gruppestørrelsene og det blir kontakter med flere, så skal anbefalingene for smittevern fortsatt følges. Det vil hele tiden bli utøvet kontroll på antall kontakter i løpet av en dag.

Det pågår en stadig normalisering av aktiviteten i samfunnet. Stadig flere foreldre er nå tilbake i jobb og opplever en krevende hverdag med begrensede åpningstider i barnehagene og skole/SFO.

Naturlig økning av gruppestørrelsene

Når smittesituasjonen er slik den er per i dag er det naturlig at vi øker gruppestørrelsene (kohortene). Det er viktig å opprettholde en gruppeinndeling slik at en hel barnehage eller skole ikke blir satt ut ved en eventuell smitte.

I og med at det allerede har vært åpnet opp for og praktisert at to kohorter kan samarbeide i barnehagene, vil det ikke medføre særlig flere kontaktpunkter at barnehagene nå organiseres i avdelinger.

Basert på erfaring

To samarbeidende eller «kryssende» kohorter i barnehagen for småbarn har vært inntil 10 barn og 4 voksne, mens det for de større barna i barnehagen har vært inntil 20 barn og 3 voksne. Samtidig har det vært nasjonal åpning for at barn som har kommet tidligere og blitt lengre enn åpningstid pga. foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Dette har gjort at antall kontaktpunkter for noen har nærmet seg 30 personer. Heller ikke her har vi sett noen forekomst av smitte. Å gå tilbake til normal åpningstid og større kohorter vurderes derfor som trygt, og at det i realiteten ikke medfører særlig flere kontaktpunkter.

Like gruppestørrelser for skole og barnehager

For skolene gis det råd om å holde avstand og bruke uterommet så mye som mulig. Veilederen sier at man skal i størst mulig grad skal ha en meters avstand i skolen. Dette videreføres. For SFO vil man videreføre praksis med faste lekegrupper. Sammenligner man retningslinjene for skole og barnehage om samarbeidende kohorter, så blir gruppestørrelsene relativt like.

En ytterligere normalisering for skolen og øvrige klassetrinn planlegges i løpet av juni og vil bli vurdert nå vi har gjort oss noen erfaringer med endringen for barnehage og 1. til 4. klasse.

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona