Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Regelverk

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensingen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse.

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter. Ny lokal forskrift om nedgravde oljetanker for Orkland kommune, med virkning fra 8.6.2021 omhandler også nedgravde oljetanker under 3200 liter. Det stilles de samme kravene til nedgravde oljetanker uavhengig av hvor stor tanken er.

Tilsynsmyndighet

I Orkland kommune er Feiertjenesten og avdeling Plan og forvaltning delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.

Utskifting av gammel tank

Utskifting av gammel tank, med tilsvarende ny, vurderes som vedlikehold og vil derfor ikke omfattes av søknadsplikten.

Meldeplikt for oljetanker

Dersom din oljetank ikke er registrert hos kommunen, ta kontakt med plan og forvaltning eller feiertjenesten for registrering. Jf. Forurensningsforskriften § 1-9 er det meldeplikt for oljetanker, samt forskrift om brannforebygging § 6.

Ny innstallering krever søknad og byggetillatelse

Nyinstallering av nedgravd oljetank krever fullstendig søknad om byggetillatelse. Søknad om byggetillatelse sendes til plan og forvaltning i Orkland kommune.

Kontrollere eller skifte gamle oljetanker

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres og skiftes ut eller repareres før oljelekkasje oppstår. En tank kan re-kondisjoneres til god stand dersom skadene ikke er for omfattende.

Enkelte ståltanker fra 60-70 tallet er i generell dårlig forfatning og bør skiftes ut. For andre tanker som er eldre enn 30 år anbefaler vi en tilstandskontroll. Dersom oljeforbruket er unormalt stort, kan du ha en lekkasje. Utskifting av oljetank er kostbart, men opprydding av oljesøl kan bli betydelig dyrere.

Tanker som er større enn 3200 liter vil få pålegg om tilstandskontroll fra kommunen etter gitte intervaller. Intervallene bestemmes av tankens materiale (se avsnitt om regelverk)

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke skjer.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Send melding om at tanken er tatt ut av bruk til avdeling plan og forvaltning eller feiertjenesten.

Ved lekkasjer

Akutt forurensing ved oljelekkasje skal meldes Orkland brann- og redningsvesen på tlf. 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig for opprydding i forurenset grunn.

Ved skader og lekkasje anbefaler vi å ta snarlig kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma.

Utette tankanlegg må tømmes og skiftes ut. Du kan kontakte Børstad Transport AS, Veglo Miljøservice AS, eller andre firma som er godkjente for dette.