Den siste uka har vært prega av uvær. En del gårdsveier og andre typer anlegg, er ødelagt. Da er det greit å vite at Statens naturskadeordning kan gi deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom ei alminnelig privat forsikring.

Dette gjelder:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning. Søknaden må være Landbruksdirektoratet i hende seinest tre måneder etter at skaden er skjedd.

For mer informasjon og søknadsskjema, se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Frist for å søke Landbruksdirektoratet om naturskadeerstatning er tre måneder etter skadetidspunkt.

Det er et omfattende arbeid som skal i gang opp mot naturskade og det er behov for å få en pekepinn på hvor stort omfanget av skadesaker blir.

Orkland kommune ber derfor om at dere sender oss oversikt over:

  • skader på jordbruksareal i antall dekar
  • eventuelle andre jordbruksrelaterte skader
  • skader på private veier, både gårdsveier og skogsveier i antall meter
  • skader på skog som følge av vindfelling, med anslag på areal og kubikkmasse
  • eventuelle andre skogrelaterte skader

Tilbakemelding merkes «Naturskade» og sendes på e-post til: postmottak@orkland.kommune.no senest i løpet av søndag 23.1.2022