Onsdag 23. juni ble det fastsatt ved kongelig resolusjon at områder i Resdalen i Orkland, samt ni øvrige skogsområder i Trøndelag nå er blitt naturreservat.

Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere. Det er utarbeidet egen forskrift for Resdalen naturreservat. Der kan man lese at formålet er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i form av en elvedal med en rekke vekster.

Gammel barskog og sjeldne arter

I forskriften nevnes gammel gråor og heggeskog, gammel lauvskog med selje, osp, rogn, alm og bjørk, samt gammel barskog med både gran og furu. De pekes også på de til dels rike utforminger som storbregne, høgstaude og lågurt. Videre er formålet å bevare truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik lav-, mose- og sopp/kjukeflora. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Geografisk avgrenset område

Naturreservatet dekker et totalareal på cirka 732 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2021. Du kan se kartet her:

Vernebestemmelser og ferdsel i området

Forskriften inneholder detaljerte vernebestemmelse om hva som ikke er tillatt i området. Hensikten med disse bestemmelsene er å unngå tiltak som vil forringe verneverdiene. Til tross for vernebestemmelsene er det blant annet fortsatt lov å sanke bær og sopp, samt drive jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Du kan lese hele forskriften her: