Regjeringen har bestemt at skoler fra 1.- 4. trinn og SFO skal starte opp igjen den 27. april. Elevene på 5.-10. trinn skal fortsatt ha hjemmeundervisning.

Elever under 12 år, med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og utsatte barn og unge, skal få tilbud på skolen. Barn i risikogruppen må være hjemme og skal få tilbud om hjemmeundervisning fra skolen. Det er fastlegen som vurderer dette.

Det er ikke bestemt når de øvrige elevene fra 5. – 10. trinn kan møte på skolen.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolen og SFO skal være en trygg plass for barna våre, også under koronaepidemien. Derfor er det viktig at både elever, foreldre og ansatte følger de smitteverntiltakene som gjelder. Det er laget veiledere om smittevern for barneskoler og for ungdomsskoler. Skolene tar utgangspunkt i disse når de planlegger oppstart av skolene.

  • Syke elever og ansatte skal ikke møte på skolen eller på SFO
  • God hygiene som håndvask og renhold
  • Det skal være redusert kontakt mellom personer  

Alle skolene går i gjennom denne veilederen med sine ansatte, med renholdere og helsesykepleiere. Det lages planer for oppstart.

Veilederne ligger på Utdanningdirektoratets hjemmesider:

NB: Rektorene vil sende ut informasjon til alle foresatte om konkrete tiltak  som blir iverksatt på den enkelte skole. Planer, organisering, oppstartstidspunkt, åpningstid SFO, m.m.  

Om opplæringen

I tiden etter at skolene starter opp igjen, kan den enkelte skole organisere opplæringa slik det er hensiktemessig og forsvarlig. Det innebærer at det i denne perioden kan oppstå ulikheter mellom skolene når det gjelder organisering og omfang.

Elever som har vedtak om spesialundervisning, eller særskilt språkopplæring, skal få slik undervisning, men det kan være nødvendig å organisere denne undervisningen på en annen måte i perioden hvor skolene er helt eller delvis stengt.

Opplæringsplikt

Når skolen starter opp igjen, blir det vanlig opplæringsplikt for elevene på 1.- 4. trinn. Vi har full forståelse for at noen elever og foreldre vil være engstelige for å komme på skolen, men de sentrale myndighetene sier tydelig at hvis alle følger de rådene som er gitt, vil skolen være et trygt sted for elevene.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.

Skolen har vært stengt i mange uker og nå er det viktig at eleven får komme tilbake og ta del i det viktige sosiale fellesskapet som er på skolen. Foresatte som likevel velger å holde barna hjemme, kan ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Da må foresatte selv ivareta opplæringsplikten gjennom privat hjemmeundervisning. Da er det viktig å være klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven, som f.eks. spesialundervisning og elevvurdering.

Foresatte kan søke om permisjon fra opplæringsplikten. Rektor behandler søknaden etter de vanlige reglene om elevpermisjon og kan innvilge permisjon inntil 10 dager hvis det er forsvalig med bakgrunn i elevens opplæring. Søknadskjema ligger på kommunens hjemmeside.

NB. Vi ber om at foresatte som vurderer enten privat hjemmeundervisning eller permisjon tar direkte kontakt med den enkelte rektor på forhånd.

Skolefritidsordningen(SFO)

På grunn av at skolene er ulike både når det gjelder areal og utforming, bemanning og andre forhold, vil tilbud og åpningstid på SFO være noe ulikt i oppstarten. Det vil komme eksakt informasjon fra den enkelte skole. Når det gjelder foreldrebetaling for evt. redusert skolefritidstilbud, kommer vi tilbake til dette seinere.

Skoleskyss

Elever som tar skolebuss må huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. I utgangspunktet vil skoleskyssen bli planlagt innenfor ordinære start- og sluttider. Det vil komme mer fra ATB med informasjon til skoler, elever og foreldre om smittevern.

Veilederen sier noe om hvordan elevene skal sitte på bussen. Skoler som har skysselever vil gå igjennom smitteverntiltalk med elevene før oppstarten.

Foresatte som har mulighet til det, oppfordres til selv å bringe og hente elevene.

Foreldremøter og utviklingssamtaler

Skolene vil følge anbefaling i veilederen om at foreldremøter og utviklingssamtaler gjennomføres digitalt.


orkland.kommune.no/korona