Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 er det vedtatt mindre endring for reguleringsplan «Selvlia hyttefelt 3/1 endring».

Plasseringen av to regulerte tomter er justert slik at de blir liggende inntil eksiterende kjøreveg, oppmålte tomter reguleres i sin helhet til byggeområde fritidsbebyggelse, samt mindre justeringer av trase for Solhøgdveien.

Reguleringsbestemmelsene opprettholdes uendret.

Vedtak og plankart kan sees ved å gå inn på denne lenka:

Vedtaket kan påklages innen 13.12.2022