Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 10.11.2021, sak 164/21 mindre endring av reguleringsplan for Hegg camping, gnr. 705 bnr. 95. Det er lagt inn byggegrense mot sjø.

Vedtaket kan påklages, og klagefrist er 13.12.2021.

Saksdokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister: