I november vil spillvarme fra Elkem Thamshavn være tilgjengelig for fabrikken på Furumoen. Det sørger Orkland Energi Varme for, som starter arbeidet med å legge rør denne uken.

Norsk kylling har ambisjon om å bygge verdens mest energismarte næringsmiddelanlegg på Orkanger.  For å få til dette bygges det en egen energisentral for fabrikken. Den nye energisentralen består blant annet av en varmesentral tilknyttet fjernvarmenettet.

Ny trasé

Kay Sandstad.jpg
Prosjektleder Kay Sandstad. Foto: privat

- Varmesentralen har fått navnet Furumoen varmesentral, sier proskeltleder Kay Sandstad i Orkland Energi Varme AS, som opplyser at sentralen ved fabrikken allerede er under bygging.

Prosjektet består i å legge ca. 2,6 km overføringsledning, samt stikkledning for sammenkobling mot eksisterende nett.

- I delen av prosjektet hvor vi er byggherre, skal det etableres en ny fjernvarmetrasé fra eksisterende Strandheim varmesentral til den nye varmesentral på Furumoen, opplyser Sandstad.

Kort tid

Byggetiden er kort og det er nødvendig å starte arbeidet allerede nå i vinter for å kunne levere spillvarme fra 15. november 2020, slik partene har avtalt.  Det er også tatt høyde for å håndtere kundetilknytninger eller andre mindre arbeider på eksisterende fjernvarmenett i løpet av prosjektperioden.

Det er laget en framdriftsplan med tidsangivelse for prosjektet (se egen skisse)

Fra Strandheim

Overføringsledningen starter ved Strandheim varmesentral. Rørledningene skal presses under fylkesvei FV 800, og gå i veiskulder på nordsiden av Gammelosveien. Ved båtklubben Terna går traséen på nordside av støyvold, langs båtlagringsplassen helt til Orklaparken parkering. Traséen fortsetter deretter over parkeringsplassen og videre mot nordsiden av Gammelosbrua.

Myke trafikanter

Traséen krysser Gammelosen på nordsiden av brua, hvor det vil bli etablert en egen fagverksbro for fjernvarmerør og trekkerør for el/fiber. På vestsiden av broen krysser traséen over vegen og fortsetter under gangvei langs strandlinjen og videre mot jordvoll som ligger langs Havnevegen. Rør blir liggende i denne jordvollen som delvis fjernes før rørlegging og reetableres etter at rør er lagt.

- Havnevegen inkludert Gammelosbrua vil bli stengt i korte perioder, men det blir lagt vekt på at myke trafikanter kan passere selv om vi skal utføre arbeid på deler av gangfelt, sier Sandstad.

Etablerer omkjøringer

Rørtraséen over Technip FMC sitt industriområde er allerede etablert, fordi det kun var et lite vindu for å gjennomføre arbeider her. Denne rørledningen går fra jordvoll i Havnevegen, over industriområdet til Industrihavneveien. Traséen blir liggende i industrihavnevegen frem til rundkjøring.

- Det vil bli etablert omkjøringer slik at det blir mulig å kjøre til og fra havneområdet, presiserer Sandstad.

Orkdal Energi Varme AS tar kostnadene med å gjenoppbygge og reasfaltere Havnevegen i hele sin eksisterende bredde på delen hvor det skal legges rør.

Splittes

Før rundkjøringen ved Grønørvegen vil det bli etablert et eget strekk som går østover i retning Orklandbadet. Der skal ledningen tilknyttes det eksisterende nettet.

- Dette gjøres for å kunne levere varme inn på eksisterende rørnett fra to plasser, noe som vil øke vår leveransesikkerhet, sier Sandstad.

Festes på broen

Fra rundkjøringen mot Norsk kylling skal traséen krysse Grønørveien på sørsiden av rundkjøringen, langs fortausskulderen på fylkesvei 460.

Der fylkesveien stiger mot broen, fortsetter traséen på nedsiden av gangveien, inn mot Grønørbrua.

- Fjernvarmerørene skal festes med en opphengskonstruksjon, og gå langs ytterste bjelke på sørsiden av broen, før den legges inn til Furumoen varmesentral på fabrikkområdet, avslutter Kay Sandstad, som håper at anleggsarbeidene skal forløpe uten for store konsekvenser.