- Orkland kommune har klart å opprettholde antallet lærlingplasser fra de tidligere kommunene. Vi ligger over snittet når vi sammenligner oss med resten av Norge. Det er likevel naturlig at vi setter oss en enda høyere målsetning knyttet til antall lærlinger, sier personalsjef Stein Arne Jakobsen. Han jobber med en ny strategi for lærlinger, som skal behandles politisk i høst.

Orkland kommune tar ansvaret som lærebedrift på alvor og har profesjonalisert tilbudet og oppfølgingen det siste året.

- Vi kan ikke si oss fornøyd når vi vet at mange som tar fagutdanning i vår region ikke får tilbud om lærlingeplass, samtidig som vi vet at det er behov for faglært arbeidskraft.

Oppfordrer til samarbeid

Jakobsen har merket seg oppslagene knyttet til inntak av lærlinger i regionen.

- Orkland skal ta ansvar, men dette er en utfordring som kommunen ikke løser alene. Her er vi avhengig av et løft hos alle potensielle lærebedrifter, både i det offentlige og i det private. Vi må i tillegg styrke samarbeidet med skolene og elevene.

Orkland kommune har per i dag 32 lærlingeplasser. Norske kommuner oppretter i dag 1,3 læreplasser per 1000 innbyggere. Orkland kommune ligger over gjennomsnittet med 1,7 læreplasser per 1000 innbyggere.

En rekke tiltak er iverksatt

- Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse. Det er en svært viktig samfunnsoppgave og de er en verdifull ressurs, understreker Jakobsen.

Han forteller at 16 lærlinger fullfører læretiden sin i Orkland kommune nå til sommeren.

- Det betyr at vi vil ta opp 16 nye lærlinger fra høsten av. Målet er å gi et bedre tilbud enn det som de tidligere sammenslåingskommunene kunne tilby hver for seg.

Følgende tiltak er iverksatt det siste året:

  • elektronisk opplæringsbok som sikrer bedre oppfølging av den enkelte lærling.
  • det vil bli arrangert velkomstsamling for alle nye lærlinger til høsten.
  • det settes krav om obligatorisk kursing av alle veiledere.
  • informasjon om Orkland kommune og lærlingeordningen på de to videregående skolene i kommunen.
  • fast deltakelse på Yrkesmessa.

- Når koronaen omsider er over vil vi også gjennomføre faste samlinger for både lærlinger og veiledere to ganger per år med både faglig og sosialt program, sier Jakobsen.

Orkland kommune har ifølge Jakobsen mottatt 84 søknader om lærlingeplass i år.

Størst behov innen helse

- Vi skulle ønske at vi kunne tilbudt flere lærlingeplass for å fullføre utdanningsløpet. Det er god samfunnsøkonomi at våre innbyggere utdanner seg, enten det er fagutdanning eller høyere utdanning. Samtidig setter økonomien begrensninger på hvor mange lærlinger vi kan ta opp. Behovet for arbeidskraft endrer seg gradvis over tid, og vi er inne i en langsiktig trend som viser at det fødes færre barn, mens det blir stadig flere eldre og pleietrengende. Da vi har begrenset antall lærlingeplasser må vi prioritere ressursene der behovet er størst.

Jakobsen forteller at denne trenden har preget lærlingeinntakene også de foregående årene.

Fordelingen av de 16 ledige lærlingeplassene i Orkland kommune er på følgende fag:   

- 1 plass for IT dataelektroniker/IKT-servicefag

- 4 plasser for barne- og ungdomsarbeiderfag

- 1 for institusjonskokkfag

- 9 for helsearbeiderfag

- 1 lærekandidat

Grundig kvalifikasjonsprosess

- Vi er like grundige i utvelgelsen av lærlinger som ved alle andre ansettelser. Listen over lærlingesøknadene for hvert fag blir gjennomgått av partssammensatte utvalg bestående av representanter fra arbeidsgiversiden og tillitsvalgte. Disse velger ut kandidater til intervju etter kvalifikasjoner. Det gjøres en utsjekk av referanser i etterkant av intervjuene. Vi vektlegger flere faktorer i utvelgelsen, sier Jakobsen.

Karakterer, interesse, motivasjon og refleksjoner rundt yrkesvalg og yrkesutøvelse er viktige element i utvelgelsen, ifølge Jakobsen.

- En helhetlig vurdering av disse faktorene gir oss grunnlag for å si noe om søkernes kvalifikasjoner. Deretter får de som er best kvalifisert tilbud om lærlingeplass. Ikke alle takker nødvendigvis ja. Erfaringsmessig tar det derfor noe tid før vi har avklart hvem som får tildelt lærlingeplass.

For noen få dager siden fikk Orkland komme de siste brikkene på plass i opptaket.

- Det er derfor først nå vi kan sende ut beskjed til de som dessverre ikke fikk plass. Vi har stor forståelse for dere som sitter og venter på svar fra oss og synes at ventetiden er lang og vanskelig.

Strategi vedtas politisk i høst

Orkland kommune utarbeider nå en egen strategi som skal si noe om videre ambisjoner og satsinger for lærlingearbeidet. Strategien skal vedtas politisk i høst.

- Dette er et spennende arbeid som vi vet det er et stort engasjement om fra både innbyggere, videregående skoler i regionen og fra politikerne. Dette er et godt utgangspunkt for at vi kan ytterligere styrke satsingen vår på lærlinger, avslutter Jakobsen.