Kommunestyret vedtok i møte den 2.9.2020 sak 44/20 reguleringsplan for Øyagrenda, gnr. 15/12 og 15/132. Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert boligbygging - leilihetsbygg og adkomst.

Planen viser lokalisering av byggeområde og adkomstveg, og omfatter et areal på ca. 11 daa. Adkomsten skal skje via forlengelse av Nerøyvegen. Det er krav om detaljert situasjonsplan før utbygging kan ta til.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de er vedtatt, kopi av saksframstilling med vedtak og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i planregisteret for Orkland kommune

Kart

Frist for eventuelle klager er 5.10.2020