I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur.

Planområdet er på ca 79 dekar og avgrensningen av området er vist på kartutsnittet under. Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader og eventuelle spørsmål til det igangsatte planarbeidet rettes til:
On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
post@on-as.no
Telefon 72 48 40 20, innen 23.3.2020

stubban_boligområde.png