Orkland kommune varsler i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av reguleringsarbeid for Orklaparken sør, eiendommen gnr. 109 bnr. 190 m.fl. Kommunen er både forslagsstiller og utarbeider av planen.

Mål for planen er å regulere en turvegtrasé mellom Forve bru og Vormstad. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende turveg/sti for store deler av traseen. I sør planlegges kryssing av Vorma med bru. Turvegtraseen er totalt 8,4 km lang.

Som en del av planarbeidet ses det også på muligheten for å etablere fire nye tilførselsveier til fylkesvei 65, henholdsvis på Nedre By, By, Byagjerdet og Ljøkjel.

Oppstartsmøte ble avholdt den 10.12.2020. Traseen er vist i kommuneplanens arealdel og det skal ikke utarbeides planprogram. Planen skal ikke behandles etter forskrift om konsekvensutredninger.

Digitalt kart:

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 8.2.2021

orklaparken_sør.jpg