Konsesjonslovens § 7 åpner for innføring av lokal forskrift om boplikt for boligeiendommer. Tidligere Meldal kommune søkte i 2005 Landbruksdepartementet om godkjenning av en forskrift om nedsatt konsesjonsgrense som gjaldt for hele kommunen. Formålet med forskriften er å hindre at bolighus blir disponert som fritidsbolig.

Forskriften av 1.2.2006 etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Meldal kommune, Sør-Trøndelag er publisert på nettsidene til Lovdata.

Forskriften gjelder for erverv av bebygd eiendom og med de eiendomskategorier som nevnt i konsesjonsloven § 7 første ledd nr. 1 og 2. Konsesjonsfriheten er ikke satt ut av kraft for nærstående (slektskapsunntaket) etter § 5 første ledd nr. 1.

Noe av bakgrunnen for å innføre boplikt var frykt for redusert kvalitet på bomiljøet blant annet ved blanding av bolig- og fritidsbebyggelse, og utfordringer i forhold til infrastruktur og tjenesteyting der boligeiendommer blir omdisponert til fritidsformål.

Med utgangspunkt i kommunereformen, der hverken Orkdal, Agdenes eller delene av Snillfjord har nedsatt konsesjonsgrense, er forskriften tatt opp til ny vurdering. Orkland kommune ønsker nå å oppheve gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, jfr. vedtak i hovedutvalg forvaltning den 9.12.2020.

I dag er det Landbruksdirektoratet som avgjør om en forskrift skal oppheves. Den berørte kommune skal likevel ha stor innflytelse på spørsmålet om innføring, endring og oppheving av forskriften.

Før denne saken tas opp til behandling i kommunestyret, blir den kunngjort og sendt ut på høring. Høringen kunngjøres på kommunens hjemmesider og med annonse i Avisa Sør-Trøndelag.

Høringsfrist 29.1.2021

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no