Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 17.3.2021, mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Thamshavntunet. Endringen legger til rette for oppføring av rekkehus i stedet for blokk på planens område B2.

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

Digitalt plankart er oppdatert.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes til postmottak@orkland.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato.