Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 13.1.2021, sak 8/21, mindre vesentlig endring av reguleringsplan for endret adkomstveg, endret parkering og utvidet tomt til fritidsbolig på gnr. 530/3 med flere.

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skiftelig og sendes til postmottak@orkland.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato.