Hovedutvalg Forvaltning vedtok i møte den 13.1.2021 mindre endring av reguleringsplan for Gjønnessetra hyttefelt. Planendringen legger til rette for hytter med oppstuggu på tomt F1, F4 og F5. Grunneiere i området er varslet i eget brev.

Saksdokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

Frist for å klage på vedtaket er i henhold til Forvaltningslovens § 29 satt til 15.2.2021. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.