Detaljregulering for skiferbrudd Åremmen, gnr. 808 bnr.2, legges ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangs behandling i hovedutvalg forvaltning 11.11.2020, sak 186/20, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på 493 daa og foreslås regulert til adkomstveg, steinbrudd, vegetasjonsskjerm og LNFR-område. Adkomsten skal skje via Åremsveien og forlengelse av denne.
Plankart i målestokk 1: 2500, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i planregisteret:

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 15.1.2021