I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Øyagrenda, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 6.5.2020, sak 70/20.

Planområdet er på ca 10 daa og foreslås regulert til boligformål. Adkomsten skal skje via ny veg i forlengelse av Nerøyvegen.

Plankart i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i planregeisteret:

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 26.6.2020

Planområdet vist i kommunekart