I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Det er tidligere godkjent prøveuttak innenfor området, og det er konkludert med at massene er av en kvalitet som gjør det egnet for videre drift.

Planområdet er på ca 21 daa, hvorav ca 8,5 dekar består av selve masseuttaket. Eksisterende vei godkjent og opparbeidet i forbindelse med prøveuttaket skal benyttes som adkomstvei.

Planavgrensningen er vist på kartutsnittet under.

Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser krav om konsekvensutredning.

Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger

E-post post@on-as.no
Telefon 72 48 40 20,

innen 4.9.2020

steinbrudd_klingliene.jpg