Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_1200_210412.jpg

Arbeidet med kommuneplanens arealdel følger planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 23.6.2021.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Nå er vi i dialogfasen

Fristen for å komme med innspill gikk ut den 15.september, og dermed er vi over i neste fase av planprosessen. I denne fasen vil kommunen jobbe med å lage et forslag til ny arealdel.

Selv om mye av arbeidet vil foregå internt, har vi valgt å kalle dette en dialogfase fordi kommunen vil invitere til dialog med ulike fagmyndigheter, kommunale råd og organisasjoner.

Dialog med private forslagsstillere vil kun dreie seg om allerede mottatte forslag fra innspillfasen der det er behov for videre avklaringer.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet av administrasjonen skal det legges frem for politisk behandling.  Politikerne kan vedta endringer i forslaget før det sendes på høring. I høringsfasen vil forslaget bli presentert slik at alle får anledning til å si sin mening. Etter høringsfasen blir det vanligvis gjort noen justeringer, og dersom dette er omfattende endringer, kan det bli nødvendig med ny høring før planen vedtas endelig av kommunestyret.

Mange har gitt innspill

Kommunen vil nå gå igjennom samtlige innspill, og så fort som mulig legge ut en oversikt på denne siden. I første omgang blir det gjort en grovsortering i følgende kategorier:

 • Relevant innspill som er avgrenset, eller kan avgrenses i kartet.
  Dette kan f.eks. være et konkret forslag til nytt utbyggingsområde.
 • Relevant innspill som ikke kan avgrenses i kartet.
  Dette kan for eksempel være generelle innspill om hvordan kommunen bør vektlegge ulike hensyn, eller konkrete forslag til bestemmelser.
 • Ikke relevant innspill, videresendt.
  Dersom innspillet ikke har relevans for arbeidet med ny arealdel, kan det likevel ha betydning for andre kommunale planprosesser eller tjenester. Vi vil i så fall videreformidle innspillet og gi informasjon om dette.
 • Ikke relevant innspill.
  Det kan tenkes at enkelte innspill vurderes som ikke relevante for kommunen.
 • Uklart innspill, mer informasjon nødvendig.
  Dersom ditt innspill sorteres i denne kategorien vil du bli kontaktet i løpet av dialogfasen.

Slik jobber vi med nytt planforslag

Alle innkomne innspill vil bli omtalt og vurdert i et dokument som blir tilgjengelig sammen med planforslaget i høringsfasen. Her vil det fremgå i hvilken grad det er tatt hensyn til de enkelte innspill.

De fire arealdelene fra henholdsvis Agdenes, Snillfjord, Orkdal og Meldal skal settes sammen til ett plankart med samordnet detaljeringsgrad, bruk av formål og hensynssoner m.m. og med felles bestemmelser og retningslinjer. Dette vil nødvendigvis medføre en god del endringer.

Når arealdelen skal revideres, må man følge opp mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg må man ta hensyn til ny kunnskap, nye lovkrav eller ny nasjonal eller regional politikk.

Du kan lese mer om dette i planprogrammet

Tema i arealdelen

Arbeidet foregår i arbeidsgrupper som har ansvaret for å se nærmere på aktuelle problemstillinger.

I forbindelse med innspillfasen laget kommunen noen informasjonsfilmer som forklarer hva de ulike arbeidsgruppene jobber med, og hvordan man kan være med å påvirke arbeidet. Selv om fristen for å komme med innspill nå har gått ut håper vi disse filmene kan være til nytte og interesse for deg som vil følge planprosessen videre. Du finner filmene ved å klikke på bildet.

Informasjonsfilmer.jpg