- Barnehagene og skolene i Orkland begynner etter en ukes stenging å finne en struktur som rammer inn hverdagene. Det er takket være dedikerte ansatte og foreldre som stiller opp, samt løsningsorienterte tillitsvalgte.

Det handler om å gi barn og unge meningsfylte dager. Nå gjør vi oss klar for en ny uke, hvor vi må normalisere hverdagen, få gode rutiner og fortsette den gode dialogen, sier kommunalsjef for oppvekst Eva Sæther.

- Ansatte i oppvekstsektoren skal ha all mulig ros og takk for at de er tilgjengelige for barn og foreldre. De gjør barnas dager meningsfylte med aktiviteter og oppgaver. De sørger for alle, men har et ekstra blikk på de sårbare barna, sier Sæther.

Hun er spesielt opptatt av at vi må være oppmerksom på de barna som trenger spesiell tilrettelegging og omsorg.

Eva_Sæther_COL_1200x1500.jpg
Eva Sæther har inntrykk av at det er stor vilje til å skape normalitet i en unormal tid.
Foto: Fotograf Silje Asbjørnsen

Løsningsorienterte tillitsvalgte

Orkland er en fersk kommune, som skal finne sin form og identitet. Dette har naturlig nok også preget de første månedene innen oppvekstsektoren.

- Koronakrisen viser hva som bor i oss. I sammenslåingsprosessen har vi opplevd motivasjon og positivitet. Dette ser vi nå i praksis i en vanskelig situasjon. Vi har tillitsvalgte som er med på å finne løsninger i en krevende arbeidshverdag, sier Sæther.

Hun ser også en digital revolusjon innen digitalisering og oppvekstsektoren.

- Vi har også før stengingen av skoler og barnehager vært i en positiv utvikling for digital kompetanse. Nå ser vi mangfoldet blomstre, sier Sæther, som melder om stor kreativitet i den virtuelle hverdagen.

Bursdagssang synges på Teams og kosedyret Findus sender oppdateringer fra barnehagen til barna som må være hjemme. Dette er bare to av mange eksempler på den flotte og kreative innsatsen.

Vi kommer nærmere hverandre

Fra skolene meldes det om stille elever som plutselig blir pratsomme når de får chatte med læreren. Andre forteller om den trøtte eleven som møter ett kvarter før timen starter, for å kunne snakke med kompisene før Teams-timen begynner. Elever på ungdomstrinnet har tatt initiativ til å spise frokost sammen på Teams. Foreldre forteller at de er kommet tettere på barna sine. De opplever det som positivt at de må involvere seg mer i barnas verden og skolearbeid.

- Lærerne har kontakt med elevene sine hver dag. Mange forteller at de er kommet nærmere den enkelte når de benytter nye kommunikasjonsformer. Flere ledere forteller det samme. De følger opp sine ansatte tettere, selv om de er fjernere rent fysisk, forteller Sæther.

Den nye situasjonen gir nye muligheter for ideutveksling, kreativitet og samarbeid som også forsterker arbeidsmiljøet. Det meldes om temadager fra hjemmekontoret, hvor man har en grønn dag eller kul dag, kler seg deretter og deler med andre.

- Det dukket til og med opp en ny medarbeider under et personalmøte på Teams, en kul hund med solbriller, sier Sæther.

Fleksible ansatte – kreative løsninger

Ansatte i de tverrfaglige tjenestene, det vil si pedagogisk-psykologisk-tjeneste, familiesenteret, helsestasjonen og skolehelsetjenesten, har med stor entusiasme tatt initiativ til og bemannet korona-telefoner for både barn og voksne. De har tatt på seg flytteoppdrag og gått inn i helsetjenester.

- Omdisponeringer kan møte motstand, men her ser vi en unik smidighet. Barnevernsansatte har stått på, både i hverdager og helg, for å ruste opp beredskapen. Det jobbes aktivt mot de familiene som strever. Barnevernslederen møter barnehagestyrerne og rektorene i Teams-møter annenhver dag, for å fange opp barn som kan lide når hverdagstilbudene har stoppet opp, sier Sæther.

- Vi har lagt bak oss ei uke med stor vilje til å skape normalitet i en unormal tid. Dette pågangsmotet må vi porsjonere ut. Dette kan komme til å ta tid. Det vil tære på kreftene og alvoret vil sige inn over oss. Da må vi fortsette å støtte oss på hverandre og samarbeide. Dette løser vi bare sammen, understreker Sæther.

Hun oppfordrer foreldre til å ta kontakt med sine lærere om de har spørsmål.

Fortsatt utfordringer

Noen utfordringer er det selvfølgelig. Ikke alle elevene vil logge seg på til Teams-timen, fordi de har snudd døgnet og gamet hele natta. Lærere som har dratt hjem til elever for å få dem på, vil etter hvert bli nødt til å bruke ressursene sine annerledes.

- Hjemme hos de sårbare familiene vil det bli vanskeligere og vanskeligere. Noen foreldre er permitterte, og flere kan det bli. Da kan det bli tøft å finne energi til å støtte opp om barnas skolearbeid. Økonomien kan bli utfordrende. Noe så grunnleggende som internett-abonnementet må kanskje vurderes av noen, og da kan barnas eneste kanal til skole og venner falle bort. Barn kan bli ensomme og høre om at mennesker kan dø, sier Sæther.

- Utfordringene løses på forskjellige måter i skolene og kommunene, og foreldre kan nok stusse over variasjoner i undervisningsopplegg, mengde og kvalitet. Det har vi forståelse for. Da er det viktig at vi snakker sammen. Kommuner og skoler har forskjellige forutsetninger for den situasjonen vi står i. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har gitt tydelig signal på at vi ikke må legge lista for høyt for undervisningsopplegg. Det er jeg enig i. Vi må legge oss på ei linje som er mulig å håndtere for barn og foreldre.

Hun er opptatt av at ansatte, foreldre og tillitsvalgte fortsetter det gode samarbeidet og dialogen.

- Jeg er takknemlig for all energien og pågangsmotet som ble utvist forrige uke. Men alt vil ikke være fryd og gammen, det er mange utfordringer vi vil møte. I uka som kommer må vi søke etter robuste løsninger, som står seg over tid og uten at det går på bekostning av barna våre. Og vi må gjøre det sammen.


orkland.kommune.no/korona