Orkland kommune har kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i tidligere Agdenes kommune. Arbeidet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy i forbindelse med vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker.

En administrativ arbeidsgruppe har utarbeidet høringsdokumentet med friluftslivsområdene vist på kart med tilhørende informasjons/verdsettingstabeller. 

Arbeidsgruppas forslag sendes også til ulike lag og organisasjoner.

Arbeidsgruppa imøteser eventuelle innspill og kommentarer til arbeidet. 

Når fristen for innspill og kommentarer har gått ut vil det bli gjort eventuelle justeringer. Sluttresultatet skal bli et sømløst temakart for hele fylket som kan hentes i Naturbase hos Miljødirektoratet – www.naturbase.no. 

Eventuelle merknader og innspill til arbeidet sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 31.07.2023.