Siden 1.1.2020 har Orklands kommuneplanens arealdel bestått av ulike plankart og bestemmelser, for henholdsvis Agdenes, Snillfjord, Meldal og Orkdal. Disse er nokså ulike når det gjelder detaljeringsgrad, bruk av formål, hensynssoner og bestemmelser. Det er derfor en viktig del av planarbeidet å samordne disse til en felles arealdel. Inntil Orkland har vedtatt en ny felles arealdel gjelder arealdelene fra de fire tidligere kommunene.

De gjeldende arealdelene med relevante dokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister:

I kartet nedenfor er alle de gjeldende arealdelene sydd sammen. Du kan søke eller zoome til ønsket sted i kartet. Ved større målestokker tegnes eiendomsgrenser over plankartet. Du kan også legge til en rekke andre kartlag som f.eks. reguleringsplaner og fagdata fra «Det offentlige kartgrunnlaget»