I vårt samfunn er det blitt helt avgjørende å ha gode mobilforhold og tilgang til internett. Vi fikk en ekstra påminnelse om det i vår, da landet stengte ned og både store og små ble tvunget til å holde seg hjemme.

-Digital kommunikasjon ble en grunnleggende forutsetning for både læring og opprettholdelse av viktige samfunnsfunksjoner, sier leder for kommunikasjon og digitalisering Eivind Sperre Austnes, som har satt i gang et arbeid for å kartlegge situasjonen i hele Orkland.

Start undersøkelsen

Dagens situasjon i Orkland

- Utfordringen er ofte at der det er dårligst dekning eller hastighet er i områder med lite eller spredt bosetting, og da er det lite lønnsomt for operatørene å investere. Basert på de tilbakemeldingene vi får fra næringslivet og privatpersoner, virker dette også å være gjeldende i Orkland. For å snu en slik utvikling, må vi jobbe smartere og samarbeide godt.

Rolleavklaring

Han mener det er viktig å klargjøre kommunes rolle når det det gjelder både mobil- og bredbåndsutbygging.

-Noen tror at kommunen har et utbyggeransvar. Mobil- og bredbåndsutbygging er imidlertid ikke en lovpålagt kommunal oppgave på linje med vann, avløp og renovasjon. Vi skal være en pådriver og tilrettelegger, men det er ikke kommunen som har ansvaret for utbygging, sier Eivind Sperre Austnes.

Utbyggerrollen har norske kommuner verken kompetanse eller kapasitet til å ta på seg. Det er heller ikke noe økonomisk grunnlag for dette, sier Austnes.

Forutsetning for å lykkes

Orkland kommune har imidlertid klare ambisjoner om å bidra for å sikre at digital infrastruktur kommer på plass.

-Vi har ambisjoner om å være næringskommune nummer 1 i Trøndelag. I tillegg er det et bærende element i våre planer for framtida at hele kommunen skal tas i bruk. God dekning for mobil og bredbånd er en viktig forutsetning for å lykkes med dette, sier han.

Mange aktører

Utbygging av digital infrastruktur er et komplekst felt med mange aktører, også kommersielle. Ny bredbåndutbyggingslov trådte i kraft 1. juli i år. Den fastslår at det er fylkeskommunen som har forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndutbygging. Men for å lykkes i konkrete utbyggingsprosjekter er det avgjørende med god dialog mellom fylkeskommune, fylkesmann, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, operatørene, kommunen og ikke minst de som bor, driver næring og skaper aktivitet i Orkland.

Kartlegging

God dekning er et spørsmål som naturlig nok engasjerer innbyggerne. Derfor vil kommunen ta en aktiv rolle som pådriver og tilrettelegger. Det er opprettet en kommunal tverrfaglig arbeidsgruppe som kartlegger hva som er gjort i de fire tidligere kommunene. Det betyr at man ser på igangsatte og historiske prosjekt, løpende avtaler og forpliktelser, samt hvilken eksisterende infrastruktur vi har når det gjelder fiber, master, hytter og trekkrør.

- Det er en forutsetning for at vi skal lykkes at vi har oversikt over dagens status, samtidig som vi har oversikt over hva behovet er. Vi må skape vinn-vinn situasjoner for de som bor og driver næring i Orkland, aktuelle operatører og myndighetene som har ansvar for støtteordningene, sier Austnes.

Vil høre fra deg

Kommunen gjennomfører nå tre digitale undersøkelser for å kartlegge behovet for dekning og hastighet i hele kommunen. En undersøkelse for privat bredbånd og en for bredbånd til bedrifter. I tillegg gjennomføres det en egen undersøkelse for mobil. Undersøkelsen til bedriftene sendes ut via e-post, mens undersøkelsene for privat bredbånd og mobil kan du svare på her:

Det vil også bli sendt ut en påminnelse via kommunes SMS-varsling til privatpersoner.

Viktig med mange svar

-Vi trenger hjelp fra innbyggere, næringsliv og andre for å få en oversikt over behovene. Kartleggingen gir grunnlag for oversikt og prioritering for en fremtidsrettet mobil- og bredbåndsutbygging i Orkland.

Samtidig må vi underveis finne gode og smidige løsninger når muligheter oppstår. Et eksempel her er at vi har gode rutiner for å legge trekkrør når det graves av andre hensyn, sier Austnes.

Han håper flest mulig tar seg tid til å svare på den enkle undersøkelsen.

-Det er spesielt viktig at dere som opplever dårlige forhold i dag gir tilbakemelding. Det vil være viktige innspill når partene går sammen for å prioritere nye prosjekter. Vi må samarbeide godt om vi skal lykkes og tenke både kortsiktig og langsiktig, sier Eivind Sperre Austnes.

Start undersøkelsen