Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte den 15. juni 2022 å sende reguleringsplan for Orklaparken Sør på høring. Frist for uttalelse er 17. august 2022. Planen regulerer turveg-trase fra Kvåle til Vormstad.

Saks- og plandokumenter er tilgjengelig i kommunens digitale planregister: