Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte den 16.11.2022 å sende reguleringsplan for boliger i Steinvegen ut på høring og offentlig ettersyn.

Frist for uttalelse er 16.01.2023.

Planen regulerer eiendommen gnr. 10 bnr. 61 til konsentrert småhusbebyggelse, med adkomst fra Åsvegen.  

Saks- og plandokumenter er tilgjengelig i kommunes digitale planregister: