I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Reguleringsplan for bolig- og næringsområde på Vormstad ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 21.4.2020, sak 68/20.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt næringsområde og videre utvikling av boligområdet på Vormstad.  

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser og planbeskrivelse er lagt ut i planregisteret:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Orkland kommune, postboks 83 7301 Orkanger innen 13.6.2020. Send gjerne som e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

bolig_og_næringsområde_på_vormstad.png