Orkland kommune har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for motorferdsel i utmark som skal være gjeldende i perioden 2021 til 2024.

Hovedformålet med forslaget er å få en harmonisering av retningslinjene for motorferdsel i den nye kommunen. En annen viktig årsak er endringer i den nasjonale forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Forslaget ble behandlet i hovedutvalg forvaltning 9.12.2020. På grunn av en mindretallsanke ble den også behandlet i kommunestyret 16.12.2020 med følgende vedtak:

Rådmannens forslag til retningslinjer for motorferdsel i utmark for Orkland kommune legges ut på høring. Kommunestyret ber spesielt om tilbakemelding og innspill på følgende punkter:

 • Retningslinjenes pkt 2.4
  - Skal det være avstandskrav fra hytte til brøyta veg for å få dispensasjon, og i tilfelle hvilket avstandskrav?
  - Antall turer det skal kunne gis dispensasjon for
 • Retningslinjenes pkt 2.8
  - Hvilke kjøretidsbestemmelser bør gjelde?
 • Retningslinjenes pkt 2.9
  - Skal bestemmelsene om barmark-kjøring kunne tilpasses at enkelte deler av kommunen har lite snø/barfrost?

Retningslinjene skal tas opp til behandling igjen både i hovedutvalg forvaltning og kommunestyre. Det legges opp til behandling i hovedutvalg forvaltning den 10.2.2021 og i kommunestyret 3.3.2021.

Høringsfrist 25.1.2021

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Last ned dokumenter: