I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Eldalen hyttefelt, ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 10.2.2021, sak 31/21.

Planområdet har adkomst fra Resdalsveien, ca. 1,2 km innover på nordsida av vegen, og omfatter areal på begge sider av Ela. Planområdet har en utstrekning på ca 1370 daa, inkludert et regulert areal for vinterparkering ved Trongbekken. Hensikten med reguleringsplanen er å regulere inn kjørbare sommerveger til eksisterende hytter- og tomter. I tillegg til traseer for sommerveger, omfatter planforslaget 7 nye hyttetomter.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Orkland kommune innen 13.8.2021.

Plankart med beskrivelse, bestemmelser og tilhørende vedlegg finner du i kommunens planregister: