Som en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel for Orkland med tanke på bærekraft og miljø, innføres det en forskrift som skal regulere mengden olje- og fettholdig avløpsvann som kan slippes på det kommunale avløpsnettet.

Utkast til forskrift er behandlet i hovedutvalg forvaltning i Orkland kommune den 11.11.2020. Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret i Orkland kommune.

Høring kunngjøres på hjemmesiden til Orkland kommune og blir annonsert i Avisa Sør-Trøndelag, jfr. forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist er 4 uker etter kunngjøring.

Høringssvar sendes på e-post til: postmottak@orkland.kommune.no

Last ned dokumenter: