Viltloven og naturmangfoldloven har bestemmelser om adgang til innføring av lokal forskrift når det gjelder forvaltning av bever. Det ble i 2017 innført en sentral forskrift som hjemler at det innføres lokale forskrifter om det samme. I den sentrale forskriften gis det føringer om at kommunen skal ha et mål med utviklingen av bestandene av bever i samsvar med formålsparagrafen i den sentrale forskriften.

I tidligere Meldal kommune og Orkdal kommune er det innført jakt på bever, og det er kommet søknad fra Agdenes storviltråd om at det også innføres i geografien til tidligere Agdenes kommune. For den delen av tidligere Snillfjord kommune som nå ligger i Orkland kommune er det også ønske om ordinær beverjakt.

Målsetting og utkast til forskrift er behandlet i hovedutvalg forvaltning i Orkland kommune den 11.11.2020. Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av dette hovedutvalget.

Høring kunngjøres på hjemmesidene til Orkland kommune og annonsert i Avisa Sør-Trøndelag, jf. Forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist 22.12.2020

Høringssvar sende på e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Dokumenter i saken:

Saksutskrift (pdf-format)