Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF for utvidelse og fornyelse av Orkdal transformatorstasjon i Orkland kommune i Trøndelag fylke.

Høringsfristen er satt til 31. januar 2022.

Søknaden er tilgjengelig på nettsidene til NVE

Invitasjon til folkemøte

NVE holder folkemøte onsdag 1. desember, kl. 19:00. Møtet finner sted i Orkland kulturhus på Orkanger.

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker NVE innspill på blant annet følgende:

  • Hva mener du/dere om Statnetts planer?
  • Er konsekvensene godt nok utredet?
  • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Uttalelser sendes på én av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som finnes på nettsidene til NVE
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202102723 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 31. januar 2022.

Søknaden

Statnett søker om å utvide og fornye dagens Orkdal transformatorstasjon. Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.

Statnett begrunner søknaden med at dagens kontrollanlegg er gammelt og ikke oppfyller dagens krav til sikkerhet. Det er videre et behov for å oppgradere stasjonen fra dagens 300 kV spenningsnivå til 420 kV spenningsnivå, og det er behov for å oppgradere 132 kV-anlegget. Fornyelsen vil gi området økt nettkapasitet og tilrettelegge for økt forbruk rundt Orkanger.
Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo