Pro Invenia har på vegne av Mardahl Maskin AS søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på Solbu (gnr. 49 bnr. 1). Fylkesmannen har vært i kontakt med bedriften, som oppgir at det er gitt konsesjon for uttaksvirksomhet for en 10-årsperiode, og det er antatt at deponiet skal drives like lenge/parallelt. Etter endt uttak vil det bli behov for istandsettingsarbeid, slik at deponivirksomheten vil ha noe lenger varighet enn uttaksvirksomheten. Bedriften søker om å deponere ca. 4000 m3 rene masser årlig, og oppgir at det totale fyllingsvolumet er beregnet til mellom 45 000 - 50 000 m3. 

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 30. august 2020.

Her kan du kan lese alle dokumentene i saken: