Har du noen skumle trafikkfeller i ditt nærområde? Da sender du oss noen ord på e-post innen 15. mai.

Forslagene vil bli vurdert i forbindelse med den årlige revideringen av tiltaksdelen i kommunens trafikksikkerhetsplan, og i forbindelse med søknad til Statens vegvesen om tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer. Temaplanen om trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret 29. september 2021.

Der finner du også oversikt over hvilke tiltak som allerede er på lista.

Statlige tilskudd

Statens vegvesen kan bidra med tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer slik at flere barn kan sykle eller gå trygt til skolen. Dette er et mål som har høy prioritet på nasjonalt nivå. Eksempler på slike tiltak er sykkelparkering, tiltak ved holdeplasser, drop-soner, snarveier, belysning i kryssingssteder, holdningskampanjer, refleksvester og annet materiell.

Redusere antall ulykker

Ordningen med å invitere innbyggerne til å foreslå nye tiltak som kan innarbeides i tiltaksdelen av planen er en årlig aktivitet. Nye forslag vil bli vurdert og prioritert. Rekkefølgen vil bygge på grundige vurderinger der sannsynlighet for å redusere antall drepte og hardt skadde vil telle mest. Eksempler på slike tiltak er kryssutbedringer, gang- og sykkelveier eller fartsdempende tiltak. Det kan også være organisatoriske og teknologiske tiltak, samt og holdnings- og adferdsrettede tiltak.

Nye forslag?

Har du sendt inn forslag til tiltak tidligere? Da trenger du ikke å sende dem inn på nytt. Skriv ned ditt forslag i en e-post og sendt det til postmottak@orkland.kommune.no. Merk forslaget med saksnummer 22/04228.

Merk deg fristen for innsending som er søndag 15. mai 2022.

Har du spørsmål kan du rette dem til Svein Olav Semundset på e-post svein.semundset@orkland.kommune.no