På grunn av legging av fjernvarmerør og utvidelse av fortau vil brua stenges for all biltrafikk fra mandag 28. september. Stengingen vil vare fram til 1. mars neste år. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn i trafikken, og berørte parter inviteres til informasjonsmøte.

De planlagte arbeidene vil påvirke trafikkmønsteret i og rundt Orkanger. Stengingen innebærer at det vil bli skiltet alternative kjøreruter i området. For å avhjelpe næringslivets transportbehov vil Tverradkomsten holdes åpen for næringstrafikk i hele perioden. Grønørbrua vil holdes åpen for myke trafikanter i størstedelen av anleggsperioden.

Informasjonsmøte

I og med at disse tiltakene vil gå over en lang tidsperiode og påvirke trafikkløsningene for mange, vil Orkland kommune invitere til et åpent informasjonsmøte på Orkland rådhus, mandag 28. september klokken 18:00. På grunn av smittevernreglene ønsker vi forhåndspåmelding til møtet på e-post innen klokken 09:00 samme dag. Påmelding sendes:

ivar.lillery@orkland.kommune.no

Ledning under brua

Det er Orkland Energi Varme som står for arbeidet med å bringe spillvarme fra Elkem Thamshavn til Norsk Kyllings varmesentral. Spillvarmen er en viktig forutsetning for at fabrikken skal bli verdens mest energismarte næringsmiddelanlegg.  Arbeidet med fjernvarmeledningen startet i januar, og det gjenstår nå bare å montere den fast under Grønørbrua og føre den fram til fabrikken på Grønøra vest.

Les også: Legger fjernvarmerør til Norsk Kylling

Ny infrastruktur

I tillegg til fjernvarmeledningen skal det også legges en ny, oppgradert kommunal vannledning i samme rørgate under brua, samt trekkabler for fiber. Dette arbeidet skjer parallelt med montering av fjernvarmeledningen. Det er planlagt at dette arbeidet er ferdig i månedsskiftet november-desember. Da starter kommunens arbeid med selve brua.

Bedre trafikksikkerhet

For å øke trafikksikkerheten for gående og syklende planlegges det en utvidelse av det eksisterende fortauet på oppstrøms side. Der vil det også bli satt opp et fysisk skille mot veibanen. For å sikre at eksisterende veibredde opprettholdes, må dagens betongkant på nedstrøms side av brua fjernes. Det er planlagt at arbeidet på brua skal være ferdig innen 1. mars 2021.

Vis hensyn

Stengingen vil nødvendigvis føre til økt trafikkmengde på deler av det øvrige veinettet. Spesielt vil dette merkes med flere tyngre kjøretøy i sentrumsnære områder. Vi vil oppfordre alle trafikanter til å vise hensyn og være spesielt aktpågivende i prosjektperioden.