Fra mandag 4. januar stenges Grønørbrua helt for biltrafikk. Da starter de resterende arbeidene med brua. Anleggsperioden vil etter planen vare til 1.mars 2021. Brua vil fortsatt være åpen for myke trafikanter. 

Brua ble helt stengt 28. september i år, da arbeidene med å føre fjernvarmeledningen fram til Norsk Kyllings fabrikk på Grønøra startet. Spillvarmen fra Elkem Thamshavn er en viktig forutsetning for at fabrikken skal bli verdens mest energismarte næringsmiddelanlegg.  Det var arbeidet med å montere ledningen fast under Grønørbrua som førte til stenging.

Ett felt åpent til 4. januar

I tillegg til fjernvarmeledningen ble det også lagt en ny, oppgradert kommunal vannledning  og trekkabler for fiber. Dette arbeidet var ferdig 25. november. Samme dag ble brua åpnet i ett kjørefelt med lysregulering. Slik vil det fortsatt være fram til 4. januar.

Bedre trafikksikkerhet

Arbeidet som starter 4. januar har som formål å øke trafikksikkerheten for gående og syklende. Derfor utvides nå det eksisterende fortauet på oppstrøms side. Der vil det også bli satt opp et fysisk skille mot veibanen. For å sikre at eksisterende veibredde opprettholdes må dagens betongkant på nedstrøms side av brua fjernes. 

Vis hensyn

Stengingen vil nødvendigvis igjen føre til økt trafikkmengde på deler av det øvrige veinettet. Spesielt vil dette merkes med flere tyngre kjøretøy i sentrumsnære områder. Vi vil oppfordre alle trafikanter til å vise hensyn og være spesielt aktpågivende i prosjektperioden.