Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte den 6.10.2021 å legge forslag til endring av reguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra Vest ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planendringen legger til rette for tursti på molo vest for Orkla, mellom Grønørbrua og Norsk Kylling sin pumpestasjon på eiendommen 257/336, innenfor område regulert til vegetasjonsskjerm.

Planformålet vegetasjonsskjerm foreslås utvidet til å omfatte pumpestasjonen, på bakgrunn av turstiplanene.

Sakspapirer og plandokumenter er tilgjengelige i kommunens planregister:

Frist for innspill/merknader er 27.11.2021

Høringsuttalelser sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.