Avisa Sør-Trøndelag omtaler fritidsbebyggelse i en artikkel publisert på nett mandag 19. juli og papirutgaven 20. juli. Innholdet i artikkelen er i all hovedsak hentet fra kommunens pressemelding om fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, men avisa har valgt en overskrift og ingress som kan bidra til å skape uklarheter om realitetene. 

Det er riktig at kommuneplanens arealdel kan overstyre vedtatte reguleringsplaner, men det er lite aktuelt for rådmannen å legge fram et planforslag som går imot nylige vedtak i kommunestyret. Hensikten med rullering av arealdelen er ikke å stoppe gjennomføringa av nylig vedtatte reguleringsplaner. Du kan lese saken her:

Nødvendige oppdateringer av gamle reguleringsplaner

Vår informasjonsfilm og pressemelding peker på at kommuneplanens arealdel kan overstyre gamle reguleringsplaner slik at disse ikke lenger kan gjennomføres, eller kreve at de endres for å tilfredsstille dagens krav. I Orkland er det mer enn 1600 regulerte hyttetomter som enda ikke er bebygd, og en stor andel av disse inngår i reguleringsplaner som er mer enn 10 år gamle. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 12-4 at kommunen skal påse at private reguleringsplaner som er eldre enn 10 år i nødvendig grad er oppdatert før byggesøknader kan avgjøres. En slik oppdatering kan for eksempel dreie seg om at planen må endres på grunn av ny kunnskap om rasfare, kulturminner eller naturverdier.

Aktuelt å foreslå nye bestemmelser

Når en kommune reviderer arealdelen, må man følge opp mål og strategier som er vedtatt i samfunnsdelen. I tillegg er det nødvendig å vurdere om ny kunnskap, nye lovkrav eller ny nasjonal eller regional politikk kommer i konflikt med tidligere vedtatte reguleringsplaner. I denne sammenhengen er det ingen fastlagt «aldersgrense» for hvilke reguleringsplaner som kan bli berørt.

Når det gjelder nylig vedtatte reguleringsplaner vil det som sagt være lite aktuelt for rådmannen å foreslå at arealdelen skal blokkere gjennomføringen av disse. Men det kan bli aktuelt å foreslå bestemmelser som begrenser mulighetene for fremtidige reguleringsendringer med ytterligere utbygging.  

Arbeidet med å utarbeide forslag til ny arealdel begynner etter at fristen for å komme med innspill går ut den 15.september.