I Føssjøen hytteområde er det forslag om endret adkomstveg til gnr. 505 bnr. 31. 
Regulert vegtrase fram til gnr. 505 bnr. 31 foreslås endret. Endringen medfører at man unngår 
kryssing av et myrområde. 

Du kan se kart som viser endringen her
Eventuelle merknader til forslaget sendes Orkland kommune innen 16.08.2022.