Etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. Vi kommer med en presisering når det gjelder møter, da vi har fått mange henvendelser om dette. I tillegg gjør vi opp status for lokale forhold i Orkland.

Det første trinnet i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Orkland kommune har per i dag ingen lokale forskrifter (pålegg) knyttet til koronapandemien.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres (nytt).

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt).
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Presisering fra Orkland kommune: For medlemsmøter er dette regulert i covid-19 forskriften (§ 13 og antallsbegrensninger i 13a). Dette gjelder for eksempel årsmøter i frivillige organisasjoner som ikke foregår i arbeidstida, eller politiske sammenkomster som ikke er møter i den formelle møtestrukturen i regi av kommunen (for eksempel gruppemøter).

Av forskriften fremgår det at man kan være maksimalt 10 personer på et innendørs møte. Arrangement med maksimalt 100 personer gjelder når disse er publikum og sitter på faste, tilviste sitteplasser. Et eksempel på dette er en kinoforestilling. Dette betyr altså at man for eksempel bare kan avholde årsmøte i frivilligheten med maksimalt 10 deltakere, da deltakerne ikke er definert som publikum. Å arrangere møter utendørs gjør at flere kan delta. Det er helt lovlig og innenfor regelverket.

I og med dette er regulert gjennom nasjonal forskrift kan ikke Orkland kommune gi dispensasjon. Kommunen er rådgiver, men ikke godkjenningsmyndighet. Arrangør er den som er ansvarlig for at gjennomføringen er i henhold til covid-19 forskriften.

Det er forskjellige kategorier av møter og det er ikke alle som er omfattet av covid-19 forskriften. Et eksempel som ikke er underlagt restriksjonene i covid-19 forskriften er møter i jobbsammenheng hvor deltakerne mottar lønn og det er del av det daglige arbeidet. Et annet eksempel er politiske møter som utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre hvor deltakerne får kompensasjon/lønn og det er en del av den formelle politiske møtekalenderen. Her gjelder de generelle råd om at man skal ha stort nok lokale slik at avstander kan overholdes.

Sammenkomster som ledd i skolearbeid/undervisning er heller ikke omfattet av covid-19 forskriften. Her gjelder de generelle råd om at man skal ha stort nok lokale slik at avstander kan overholdes.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Lokale forhold i Orkland kommune

Orkland kommune har som tidligere nevnt per i dag ingen lokale forskrifter (pålegg) knyttet til koronapandemien.

Helseinstitusjoner

Når det gjelder besøk ved institusjoner med heldøgns omsorg medfører ikke lettelsene i de nasjonale tiltakene noen endringer i besøksrestriksjoner.

Skoler og barnehager

Barnehage, skole (inklusiv videregående skoler) og SFO reguleres fortsatt av trafikklysmodellen. Orkland kommune er fortsatt på gult nivå.

Kultur

Vi vil komme tilbake med informasjon om kulturområdet.

Vaksinering

Til slutt vil vi komme med en oppfordring om at de som har avtale om vaksinering: møt opp til oppsatt tidspunkt. Unngå å komme for tidlig. Kommer du likevel for tidlig må du vente utenfor vaksinasjonslokalet, for eksempel i egen bil. Unngå at man står for tett om man står sammen og venter med andre utenfor vaksinasjonslokalet.

Husk at du må registrere deg for å få koronavaksine. Alle mellom 18 og 74 år som ønsker vaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø.

Mer informasjon om koronasituasjonen