Fra og med i dag, mandag 30.mars, er det felles prinsipper for hjemmeundervisning i alle korona-stengte skoler i Orkland kommune. Prinsippene gjelder samarbeid med heimene, felles struktur, innhold i skoledagen, samarbeid mellom lærere og ordensregler.

Prinsippene sendes til alle foreldre i dag.

Samlet og analysert erfaringer

- I Orkland valgte vi i en akutt situasjon å gi stor frihet til skolene. Dette har gitt oss verdifullt erfaringsgrunnlag som vi har samlet og analysert for å lage felles prinsipper for alle skolene i kommunen. Spesielt gledelig er det å se at de digitale mulighetene i hovedsak brukes på en god måte. Her ser vi resultatet av at vi har jobbet målrettet med en satsing for Orkland, sier Eva Sæther som er kommunalsjef for oppvekst.

Hun opplever en flott innsats av lærere, elever og foreldre i en svært krevende situasjon, men ser at det er et behov for større likhet mellom skolene i fortsettelsen.

God dialog er viktig

Hun oppfordrer foreldre til å ta kontakt med lærerne om de har spørsmål.

- Det er viktig at vi har god dialog og samarbeid i en situasjon som er krevende for oss alle, poengterer hun.

Prinsippene for skoledagen ved korona-stengte skoler i Orkland er fra og med i dag slik:

Samarbeid med heimene

 • Lærer tar kontakt med alle eleverLærer har ekstra tett kontakt med foresatte til elevene på 1.-4. trinn og sårbare elever
 • Skolearbeidet skal være enkelt å følge opp for foresatte
 • Det viktigste foresatt-ansvaret er lesing med alle elever på 1.-7. trinn

Felles struktur

 • Alle klasser har en fast oppstart på morgenen hvor de møter læreren
 • Alle lærere oppretter en digital kontakt med elevene gjennom Teams
 • Kontaktlærer fastsetter tidspunkt der lærere er tilgjengelig for elever og foresatte
 • Alle elever får en ukeplan eller dagsplan med en grovoversikt over aktiviteter

Innhold i skoledagen

Følg med på Utdanningsdirektoratet sine råd om hjemmeundervisning. Les mer her:

Vi presiserer:

 • Elevene skal ha en variert skoledag, med mye fysisk aktivitet (gjerne utendørs) og praktiske oppgaver
 • Legg til rette for gruppearbeid. Elevenes sosiale behov skal ivaretas. Alle skal inkluderes, og gruppene er lærerstyrte
 • Det må være stor fleksibilitet mht. form og tid for innlevering av oppgaver fra elevene

Samarbeid mellom lærere

 • Alle lærere på klasser, trinn og team har et felles ansvar for å samarbeide til beste for elevene
 • Kontaktlærer har ikke ansvaret alene
 • Det er behov for minst like tett samarbeid mellom lærere i denne situasjonen som ellers

«Ordensregler» ved stengte skoler

 • Alle elever logger seg på Teams til avtalt tid på morgenen
 • Lærer kontakter foresatte dersom eleven ikke logger seg på eller deltar i læringsarbeid
 • Foresatte varsler skolen når eleven er syk

orkland.kommune.no/korona